Ohutusteave

BLRT TRANSIIT on tööstuskontserni BLRT Grupp tütarettevõte ning ta kuulub B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete hulka. BLRT Transiidi territooriumil Vene-Balti Sadamas (Kopli 103, Tallinn) ladustatakse aeg-ajalt ohtlikke kemikaale. Tehnilise Järelevalve Amet väljastas 24. novembril 2011 ettevõttele tegevusloa ohtlike kemikaalide käitlemiseks nr OKK-03-11.

Teie elu ja tervist võivad otseselt ohustada keemiaõnnetus ning ebasoodsate tegurite kokkulangemine. Teie ohutuse tagamiseks on BLRT Grupi territooriumile paigaldatud häiresireenid, mille signaal annab märku keemiaõnnetusest ning sellest, et oma tervise kaitsmiseks peate järgima allpool kirjeldatud käitumisjuhiseid.

Ohuolukorra vältimiseks:
• tagame tuleohutusnõuete täitmise;
• kindlustame oma töötajatele töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused;
• järgime oma tegevuses säästva arengu ja keskkonnahoiu põhimõtteid ning rakendame vajalikke meetmeid võimaliku reostuse vältimiseks.
Ohutuse tagamiseks teeme koostööd Päästeameti Põhja päästekeskusega ning täidame kõiki Kemikaaliseaduse nõudeid.

Käitumisjuhised õnnetuse korral

*Kooskõlastatud Päästeameti Põhja päästekeskusega

Käideldavate kemikaalide iseloomustus
Ammooniumnitraat
ehk ammooniumsalpeeter kuulub ohtlike veoste ohuklassi 5.1. Ammooniumnitraat on tugev oksüdeerija ning soodustab põlemist. Ammooniumnitraat iseenesest ei ole plahvatusohtlik kemikaal ega plahvata tavatingimustel. Plahvatamine on võimalik vaid äärmuslikes tingimustes.

Võimalikud suurõnnetused ja nende tagajärjed
Tulekahju ja selle võimalikud tagajärjed:
• mürgiste ainete levik;
• süttimisoht ning põletused, mis on tingitud soojuskiirgusest;
• plahvatus.

Plahvatus ja selle võimalikud tagajärjed:
• purustused ning kahjustused, mis tekivad lööklaine raadiuses tekkiva ülerõhu tõttu ning soojuskiirguse tagajärjel;
• lendavad killud.

Sireenid ehk varajase hoiatamise süsteem
1. Üldhäire signaal
BLRT Transiidi territooriumil toimuva keemiaõnnetuse või plahvatusohu korral käivitatakse vähemalt 3 minuti pikkune helisignaal, mida korratakse 30-sekundilise pausi järel.

Helisignaalide järgnevus:

vähemalt 3 min                           paus 30 s                       vähemalt 3 min

2. Üldhäire lõpu signaal. Oht on möödas.
BLRT Transiidi vahetusevanem annab ohu möödumisest märku alles pärast sellekohase loa saamist Päästeameti tulekustutus- ja päästetööde juhilt. Ühtlane vähemalt 2 minuti pikkune helisignaal.

Helisignaal:

vähemalt 2 min

3. Testsireen

Häiresignaali testitakse iga kuu esimesel esmaspäeval vähemalt 30 sekundi vältel ajavahemikus kella 11st kuni kella 12ni.

1 kord:

vähemalt 30 s

Käitumisjuhised BLRT Transiidi töötajatele ja kaaskodanikele ammooniumnitraadiga toimunud õnnetuse korral:
Kuuldes sireeni, nähes suitsu, saades teada õnnetusest sadamas tegutse järgmiselt:
1. Väljas viibides katke nina ja suu rätiku või riidega ning liikuge risti tuule suunaga õnnetuspaigast ja ohualast kaugemale.
2. Minge lähimasse hoonesse, võimaluse korral hoone keskele ja kõrgeimale korrusele.
3. Sulgege korralikult uksed ja aknad, kõik ventilatsiooniseadmed ja tuulutusavad.
4. Kustutage tuleasemed kaminates ja/või ahjudes ning sulgege siibrid.
5. Autos olles sulgege uksed ja aknad ning lülitage välja ventilatsioon. Sõitke lähima hooneni ja varjuge.
6. Teavitage ja abistage naabreid ning lähedalasuvaid kaaskodanikke.
7. Lülitage sisse Vikerraadio (sagedus 104,1), Raadio 4 (sagedus 94,5) või telekanal ETV ja kuulake seal antavaid käitumisjuhiseid.
8. Harjumatute lõhnade esinemisel hoidke suu ja nina ees niiskeid rätikuid/riideid.
9. Ärge suitsetage ega kasutage lahtist tuld.
10. Kasutage telefoni äärmisel vajadusel, et mitte koormata telefoni- ja mobiilsidevõrku.

*Kaardil on märgitud suurõnnetuste mõjualad, mille määramisel ei ole arvestatud olemasolevat hoonestust ega haljastust, mis võivad joonisel näidatud maksimaalset ohuala suurust vähendada. Mõjuala ulatus suurõnnetuse korral on umbes 3180 m.

Kontaktandmed:
Ohutuse eest vastutav isik M.Sinkkonen
Tel 5309 9115
Vahetusvanem 5340 4844
e-post transiit@blrt.ee
www.blrt.ee